Báo Hà Nội: Theo dõi thi hành pháp luật khi thực hiện các chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch Covid-19

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 21-1-2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2022.

Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành pháp luật và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đồng thời, kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện công việc được giao; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Lĩnh vực theo dõi tình hình thực hiện pháp luật trọng tâm, liên ngành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 với phạm vi thực hiện chính sách hỗ trợ theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của HĐND thành phố, Quyết định của UBND thành phố. Đối tượng theo dõi gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bảo hiểm xã hội thành phố; các sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện, thị xã.

Lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ còn lại là tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường với phạm vi tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Đối tượng theo dõi gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện, thị xã.

Lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật của UBND thành phố là tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư với phạm vi việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo trì nhà chung cư. Đối tượng theo dõi là Sở Xây dựng; các sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện, thị xã.

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1023375/theo-doi-thi-hanh-phap-luat-khi-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-trong-boi-canh-dich-covid-19