Báo Hà Nội: Hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội

(HNM) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 127/QĐ-TTg (ngày 24-1-2022) về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách trung ương; 80% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 20% trở xuống; 50% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ trên 20% đến 60%.

Các địa phương còn lại do ngân sách địa phương bảo đảm. Trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cơ sở xác định địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách trung ương, địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương: Năm 2022, xác định theo dự toán năm 2022 đã được Quốc hội quyết định; giai đoạn 2023-2025, xác định theo dự toán năm 2023 được Quốc hội quyết định.

✅Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1023320/ho-tro-ngan-sach-dia-phuong-thuc-hien-cac-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi