Báo PL&XH: Hà Nội: Tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tang-cuong-chi-dao-phat-trien-chan-nuoi-nuoi-trong-bao-ve-nguon-loi-thuy-san-142802.html

Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo chuỗi liên kết, theo quy hoạch, quy định và gắn với thị trường tiêu thụ; quán triệt nhận thức, trách nhiệm, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh của vật nuôi, thủy sản; công tác đảm bảo ATTP trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý giết mổ, phòng, chống dịch bệnh thủy sản và bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản năm 2019 trên địa bàn kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng, chống dịch bệnh thủy sản, bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản; xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn, xây dựng nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản; kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở địa phương; quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản và sinh vật ngoại lai; nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.

Giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; phát triển chăn nuôi gắn với quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm của Thành phố và các chuỗi ATTP; dự báo khả năng biến động giá cả thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Thông tin trên phương tiện thông tin truyền thông để người chăn nuôi chủ động trong sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, ổn định cung cầu.

Giao chỉ tiêu kế hoạch về bảo đảm ATTP cho UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đối với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ theo quy định của Bộ NN&PTNT và phân cấp của UBND TP; kiên quyết xử lý và công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát lấy mẫu, hậu kiểm tự công bố, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cao mất ATTP, xử lý nghiêm, triệt để các cơ sở vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để người dân biết và tẩy chay; Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản tại các thủy vực ngoài tự nhiên; thanh tra, kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh thủy sản và công tác đảm bảo ATTP.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, quyết liệt Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31-10-2018 của Bộ NN&PTNT về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Chỉ đạo và giao các Ban quản lý Chợ kiểm tra, giám sát các cơ sở, các hộ kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Huy động hệ thống chính trị vào cuộc trong thực hiện quản lý ATTP và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp các sở, ban ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý; thực hiện có hiệu quả các chương trình; đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và quy hoạch, kế hoạch của UBND Thành phố liên quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung chất lượng cao, gắn với quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm phát triển sản xuất bền vững, có hiệu quả và đảm bảo ATTP; bố trí quỹ đất và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến và giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

T.Quang

Tìm kiếm:✨

  • Vật nuôi, Chuyên canh, Nông nghiệp, Nguồn lực, Liên kết, Sản xuất, Quy hoạch, Chính sách, Ban hành, Đầu tư, NN&PTNT, Xây dựng, Doanh nghiệp, Chăn nuôi, Hỗ trợ, Hà Nội, Sản phẩm, Kinh doanh, Nuôi trồng, Thủy sản, Dịch bệnh, Ngư dân, Tổng đàn, Cây ăn quả, Lò mổ, Lợn hơi, Thuốc nổ, Tiến độ xây dựng, Kinh phí thực hiện, Gia cầm, Gia súc