Báo Hà Nội Mới: Tìm cách khắc phục những bất cập trong phát triển kinh tế tập thể

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Thành ủy Hà Nội xác định tại Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 28-3-2019 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ, ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về 'Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể' trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/930966/tim-cach-khac-phuc-nhung-bat-cap-trong-phat-trien-kinh-te-tap-the

Tiên phong trong phát triển kinh tế tập thể Thủ đô

Theo kế hoạch, các cơ quan thành phố và các quận, huyện, thị xã phải xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết của địa phương, báo cáo Thành ủy và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể thành phố trước ngày 10-4. Ban Cán sự đảng UBND thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo của Thành ủy trước ngày 20-4. Hội nghị tổng kết của Thành ủy dự kiến diễn ra trong tháng 4-2019.

Tìm kiếm:✨

  • Thành ủy Hà Nội, Thành ủy, Ban chấp hành trung ương, Đảng khóa, Tổng kết, Ban cán sự đảng, Đổi mới, Nghị quyết, Khắc phục, Kinh tế, Nhiệm vụ, Chỉ đạo, Kế hoạch, Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân, Dự thảo, Báo cáo, Xây dựng, Hà Nội, Phát triển, Báo cáo tổng kết, Ban chấp hành trung ương đảng