Báo PL&XH: Từ năm 2021, Hà Nội áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 1-11-2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/tu-nam-2021-ha-noi-ap-dung-che-do-tien-luong-moi-theo-vi-tri-viec-lam-140486.html

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Thành phố đặt mục tiêu đến năm năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với CB, CC, VC, người lao động trong toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố quản lý theo quy định của Nhà nước; tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp của Thành phố và từng bước có sự gia tăng phù họp với nguồn lực tài chính của Thành phố gắn với sắp xếp tố chức bộ máy, tinh giản biên chế và đối mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Đối với khối các doanh nghiệp, từ năm 2019 đến năm 2020, rà soát, đánh giá địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng đảm bảo phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của cá nhân và gia đình người lao động. Thực hiện quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo Đề án cải cách chính sách tiền lương của Chính phủ.

Đến năm 2025 thực hiện được chính sách nâng mức tiền lương của khu vực công phù họp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách Thành phố; tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp;

Từ năm 2021, các doanh nghiệp thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động đảm bảo áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025.

Đến năm 2030 thực hiện được chính sách nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách Thành phố; tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Để triển khai kế hoạch, Thành phố sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách về cải cách chính sách tiền lương mới; Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để làm căn cứ xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương mới.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công sang hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự chủ về chi thường xuyên để tạo sự chủ động cho đơn vị cơ sở và tăng thêm thu nhập cho người lao động, giảm chi công từ ngân sách Nhà nước.

Đối với khối các doanh nghiệp: Quyết liệt triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân; về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Phát huy vai trò tự chủ tài chính của các đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo chuyển biến căn bản trong việc chống thất thu, xử lý và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; tiết kiệm tối đa các khoản chi ngoài lương; xây dựng chính sách khoán quỹ lương để tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho CB, CC, VC và người lao động.

T.Quang

Tìm kiếm:✨

  • Viên chức, Công chức, Cải cách, Ban hành, Nguyễn Đức Chung, Tiền lương, Bảo đảm, Kế hoạch, Đào tạo, Ủy ban nhân dân, Cán bộ, Môi trường, Triển khai, Thành ủy Hà Nội, Rà soát, Lao động, Thống nhất, Hà Nội, Tự chủ, Nhiệm vụ, Quản lý, Đất rừng, Người sử dụng lao động, Diễn biến giá cả, Mức sống, Kinh tế xã hội, Hàng giả, Trốn thuế, Chủ tịch ubnd thành phố, Môi trường đầu tư, Tăng trưởng kinh tế