Báo PL&XH: Tăng cường triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ toàn Thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/tang-cuong-trien-khai-he-thong-mot-cua-dien-tu-thanh-pho-dung-chung-3-cap-dong-bo-127234.html

Ảnh minh họa

Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban ngành Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Kể từ ngày 17-11-2018, việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) phải thực hiện tập trung tại Hệ thông một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; Dừng việc duy trì, vận hành các ứng dụng một cửa điện tử do các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai trước đây.

Phối hợp chặt chẽ với báo, đài Thành phố và đưa phương thức tuyền thông qua kênh mạng xã hội, tin nhắn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến cho người dân, tổ chức tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp khi làm TTHC.

Cải cách phương pháp tổ chức triển khai, áp dụng hình thức báo cáo điện tử, giảm họp, đưa ứng dụng họp trực tuyến trong công tác đào tạo và trao đổi công việc giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố.

Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Quán triệt, chỉ đạo Bộ phận một cửa và các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố; khẩn trương rà soát, phối hợp đơn vị hỗ trợ triển khai cập nhật đầy đủ danh mục TTHC, quy trình giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình trên Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp.

Các sở, ban, ngành nghiêm túc cung cấp quy trình, thủ tục các dịch vụ công trực tuyến (theo tiêu chuẩn ISO) về Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông qua hòm thư điện tử kythuat@hanoi.gov.vn và htkt-dvc@hanoi.gov.vn trước ngày 10-11-2018.

Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; tham mưu, đề xuất khen thưởng hay phê bình các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các biến động thay đổi về TTHC, mã TTHC và quy trình giải quyết theo quy định (khi có bổ sung mới hoặc bãi bỏ TTHC) chậm nhất 02 ngày kể từ khi được cấp có thấm quyền công bố cho đơn vị hỗ trợ triển khai.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với đơn vị hỗ trợ triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp để tiếp nhận khó khăn, vướng mắc và chủ động hỗ trợ, tháo gỡ; trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết, khẩn trương gửi thông tin về Văn phòng UBND Thành phố qua hòm thư điện tử kythuat@hanoi.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố có giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo; Thực hiện rà soát toàn bộ các hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại các cơ quan, đơn vị đến nay vẫn còn hoạt động; hướng dẫn chuyển đổi sang Hộ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp theo đúng tiến độ yêu cầu.

T.Quang

Tìm kiếm:✨

  • Cửa điện tử, Văn phòng UBND, Chủ tịch ubnd thành phố, Triển khai, Sở thông tin truyền thông, Chủ tịch UBND, Online, Công điện, Chỉ đạo, Một cửa, Ủy ban nhân dân, Toàn thành, Sở Thông tin, Email, Ứng dụng, UBND Thành, Giám đốc, Tham mưu