Báo PL&XH: Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về 'Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/quy-trinh-tiep-cong-dan-va-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-127480.html

Ảnh minh họa

Quy trình này quy định trình tự tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội, không áp dụng đối với các thông tin nhận qua thư điện tử (email), tin nhắn, điện thoại và qua các phương tiện thông tin truyền thông khác.

Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; người có thẩm quyền và cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập liên quan đến công tác tiêp công dân và xử lý đơn thuộc thành phố; người tố cáo công dân, cơ quan, tổ chức có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn.

Quy trình tiếp công dân thường xuyên gồm các bước sau: Xác định nhân thân của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Nghe, ghi chép nội dung trình bày của công dân; Phân loại, xử lý tình huống; Theo dõi, quản lý việc tiếp công dân.

Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc trực tiếp tiếp công dân: Tiếp công dân định kỳ để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật; Tiếp công dân để đối thoại trực tiếp trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Tiếp công dân đột xuất, trong các trường hợp sau: Vụ việc gay gắt, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã được nhiều cấp giải quyết nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng;

Vụ việc nếu không xem xét, giải quyết kịp thời có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, cá nhân, xâm hại đến tính mạng của công dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp công dân theo chỉ đạo của cấp trên hoặc tiếp công dân theo đề xuất của người phụ trách tiếp công dân hoặc cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Khi tiếp công dân, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân.

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan Thanh tra hoặc Văn phòng trong việc giúp thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp công dân: Lựa chọn, bố trí những trường hợp cần thiết để thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp công dân, trừ trường hợp tiếp công dân đột xuất;

Chuẩn bị đầy đủ những thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ tiếp công dân; Cử cán bộ chuyên môn để ghi chép nội dung buổi tiếp công dân, tiếp nhận các thông tin, tài liệu do công dân cung cấp; Cử cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan cùng tiếp công dân để thực hiện những yêu cầu do thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giao; Tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuẩn bị văn bản trả lời công dân sau tiếp công dân.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23-11-2018 và thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10-2-2015 của UBND TP về việc ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

T.Quang

Tìm kiếm:✨

  • Khiếu nại, Tố cáo, Thẩm quyền, Pháp luật, Cơ quan hành chính, Cán bộ, Người khiếu nại, Người có, PHẢI CÓ, Về việc, Bàn Thành, Phố Hà Nội, Thông tin Truyền thông, Cầu Do, Ủy ban nhân dân thành phố, Email, Tự An, Hà Nội, Đơn khiếu nại, Cán bộ lãnh đạo, Viên chức